Login | Rejestracja
Strona główna · REGULAMIN OGÓLNY ŒWIADCZENIA USŁUG
Pliki cookie pomagajš nam udostępniać nasze usługi. Korzystajšc z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

REGULAMIN OGÓLNY ŒWIADCZENIA USŁUG

 


	
Autorem, właœcicielem i dostawcš www.happyhair.pl (zwanš dalej HappyHair) jest EURECO s.r.o., Zimna 6, 945 01 Komarno, Słowacja, SK2020160890. (zwany dalej "dostawcš"). Dostawca zaprojektował następujšcš stronę internetowš w dobrej wierze w celu dostarczenia serwisu wirtualnego fryzjera i stylisty dla użytkowników.
Korzystajšc z jakichkolwiek usług œwiadczonych przez HappyHair użytkownik zgadza się przestrzegać następujšcych Warunków i potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki.
 
Użytkownikowi lub członkowi wirtualnego fryzjera i makijażysty HappyHair nie wolno:

 

  • Dodawać lub publikować obscenicznych lub nieprzyzwoitych obrazów lub zdjęć oraz zdjęć innej osoby bez jej zgody.
  • Używać jakiejkolwiek częœci HappyHair lub jej zawartoœci do celów komercyjnych lub obrotu bez uprzedniej pisemnej umowy między użytkownikiem a dostawcš. Użytkownikowi nie wolno powielać żadnej częœci HappyHair oprócz funkcji, które oferuje program HappyHair.
  • Dodawać lub publikować na forum publicznym, ani nigdzie indziej na stronie internetowej, żadnych nieprzyzwoitych wiadomoœci lub wiadomoœci o charakterze komercyjnym, takich jak reklamy.
  • Œwiadomie sabotować dyskusji na forum oraz dyskusji w innych częœciach witryny.

 

Pozostałe warunki użytkowania

 

  • dostawca zapewni sprawne funkcjonowanie usług, minimalizujšc problemy występujšce na stronie internetowej i szybko rozwišzujšc ewentualne problemy.
  • dostawca HappyHair nie odpowiada w żaden sposób za jakiekolwiek szkody, które mogš powstać dla użytkownika podczas korzystania z witryny. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za korzystanie z tej strony internetowej. HappyHair zapewnia tylko wizualizację obrazu fryzury i użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za sposób wykorzystania tej informacji i obrazu oraz wszelkich innych usług zwišzanych z wykorzystaniem HappyHair.
  • dostawca nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialnoœci za utratę danych użytkownika, na przykład zapisanego zdjęcia lub innej zawartoœci oraz jakichkolwiek e-maili wysyłanych przez użytkowników poprzez HappyHair.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treœci na stronie HappyHair, usuwania wszelkich komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, dodawania nowych funkcji, jak również zmiany warunków korzystania z HappyHair.
  • dostawca HappyHair zastrzega sobie wyłšczne prawo do publikowania reklam na swoich stronach internetowych.
 
Wypowiedzenie/ograniczenie dostępu
 
Dostawca zastrzega sobie prawo do rozwišzania i wypowiedzenia użytkownikowi dostępu do HappyHair  i zwišzanych z nimi usług lub innych częœci strony internetowej w dowolnym czasie bez wczeœniejszego ostrzeżenia. Dostawca może również zakończyć lub przerwać dostęp użytkownika do witryny lub jej usług, jeœli jego konto pozostaje nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.
Administrowanie Danymi Osobowymi/Rejestracja
Dostawca jest również administratorem danych osobowych użytkownika przekazanych podczas rejestracji. Dostawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich danych osobowych uzyskanych od  zarejestrowanych użytkowników tylko w celu œwiadczenia usług w HappyHair i wysyłania informacji o swoich własnych produktach i produktach swoich partnerów handlowych. Użytkownik może anulować/wyłšczyć powiadomienia i informacje wysyłane przez HappyHair w ustawieniach swojego konta lub może zażšdać takiej dezaktywacji wysyłajšc e-mail do operatora.
 
Konto Członkowskie, Hasło i jego Bezpieczeństwo

 

Jeœli użytkownik tworzy swój profil w wirtualnym fryzjerze, musi przejœć przez cały proces rejestracji poprzez podanie rzeczywistych, prawdziwych, pełnych i dokładnych informacji zgodnie z formularzem rejestracyjnym. Podstawowe Członkostwo jest bezpłatne. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła i danych konta. Ponadto użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane na jego koncie. Użytkownik zobowišzuje się do natychmiastowego zgłoszenia jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania z jego konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, które mogš powstać w wyniku nieuprawnionego działania przez innš stronę za pomocš hasła użytkownika lub konta użytkownika, z lub bez jego pełnej wiedzy i zgody. Użytkownik jest jednak odpowiedzialny za wszelkie straty dostawcy lub innych osób powstałe w wyniku takiego nadużycia przy użyciu konta użytkownika lub jego hasła przez innš stronę. Użytkownik zgadza się, że żadna inna strona nie korzysta z jego konta bez jego uprzedniej zgody.

 

Anulowanie Konta/Rejestracja

 

Użytkownik może anulować lub dezaktywować swoje konto w dowolnym momencie w ustawieniach swojego konta. Użytkownik może też formalnie zażšdać unieważnienia lub dezaktywacji swojego konta, wysyłajšc wiadomoœć e-mailowš do operatora. Po dezaktywacji, wszystkie dane użytkownika, w tym fotografie i funkcje dostępne w danym momencie przez HappyHair zostanš usunięte. Jeœli użytkownik zapłacił za usługi HappyHair i usługi te były nadal aktywne podczas gdy trwało wyłšczanie konta użytkownika, zakupione usługi stajš się automatycznie nieaktywne i nie będš ponownie aktywowane. Gdy konto zostało wyłšczone na stałe użytkownik musi powtórzyć cały proces rejestracji i zdecydować się na stworzenie nowego konta.

 

Płatnoœci

 

Użytkownik zgadza się na opłaty i czas trwania usług przedpłaconych (tj. pełnej wersji HappyHair - członkostwo PREMIUM), zgodnie z zasadami i warunkami widocznymi w "oknie aktywacji" podczas aktywacji członkostwa. Opłata za pełne członkostwo odbywa się wyłšcznie za zgodš użytkownika i jest aktywowana poprzez płatnoœć wiadomoœciami SMS, kartš kredytowš lub debetowš lub przelewem tylko w przypadku, gdy użytkownik wybierze tę opcję. Jeœli użytkownik ma jakiekolwiek dodatkowe pytania, jeœli chodzi o płatnoœci, może skontaktować się z dostawcš za poœrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Zmiana warunków

 
Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków œwiadczonych usług, w tym opłat za korzystanie z witryny, poprzez umieszczenie skorygowanych warunków na HappyHair lub ich doręczenie za poœrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o takich zmianach, użytkownik nadal używajšc HappyHair godzi się na te zmiany. Użytkownik jest odpowiedzialny za zwrócenie uwagi na jakiekolwiek zmiany w regulaminie wydane przez dostawcę.
 
Ograniczanie usług systemowych

 

Usługodawca wykonuje regularnš konserwację infrastruktury HappyHair i przy takich czynnoœciach zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalnoœci systemu lub całkowitego wyłšczenia strony na wymagany okres czasu. Dostawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie powiadomienia do użytkowników Witryny HappyHair na 1 godzinę przed każdš konserwacjš, której czas może przekroczyć 15 minut czasu. Dodatkowo usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub przerwania funkcjonowania strony internetowej w przypadku jakichkolwiek błędów, które uniemożliwiajš prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej HappyHair.

 

Ostatnia aktualizacja 10 kwietnia 2012

 

 


TOPlist

Copyright Š 2008 - 2024, Eureco s.r.o.
Wirtualny fryzjer HappyHair - frizurák és wlosy i strzyżenia na próbę w HappyHair: Włóż Twoje foto i odszukaj fryzurę, która Ci będzie najbardziej pasować. Tysišce fryzur, fryzury gwiazd, œlubne, wieczorowe, emo, fryzury 2024, gry fryzjer.